P1

考博环境微生物学试题

2011年浙江大学考博环境微生物学试题 一 简答题 1.       活性污泥反应器中影响微生物的因素。(5分) 2.       微生物在N素生物地球化学循环中的作用。(5分) 3....

9年前    13394    0
考博   教育   题库   试卷   生物